DOSEN

                                                                                                                    

Prof. Rahayu Hartini., SH.,M.Hum

Komariah SH.,M.Si.,M.Hum

Dr. Tongat, SH., M.Hum

Dr. Sulardi, SH., M.Si

   

 

 

Mokh. Najih,SH.,M.Hum, Ph.D

Dr. Fifik Wiryani,SH.,M.Hum

Dr.Sidik Sunaryo,SH.,M.Hum

Bayu D. W. Jatmiko,S.H.,M.Hum

 

 

   

Dr. Herwastoeti, SH. M.Si

Wasis, SH, M.Si., M.Hum

Sumali, SH., M.Hum

Dr. Haris, SH., M.Hum

 

 

   

Catur W. Haruni,SH.,M.Hum

Dr.Surya Anoraga,SH.,MH

Mohammad Isrok,SH.,CN.,MH

Cekli Setya Pratiwi,SH.,LL.M

   

 

 

Sofyan Arief, SH,. M.Kn

Ratri Novita Erdianti, SH.,MH

Nu'man Aunuh, SH.,M.Hum

Shinta Ayu P., SH., MH

     

 

Tinuk Dwi Cahyani, SH.,S.HI,M.Hum

Cholidah, SH., MH

Said Noor Prasetyo, SH., MH

Yaris Adhial Fajrin, SH., MH

     

 

Dwi Ratna Indri H., SH., MH

Wahyudi Kurniawan,S.H.,M.H.Li

Isdian Anggraeny, SH., M.Kn

Sholahuddin Al fatih, SH., MH

     

 

Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

 

Kukuh Dwi Kurniawan, SH.,S.Sy.,MH

 

Fitria Esfandiari,SH.,MH

     

 

 

Yohana Puspitasari W., SH., M.H

Muhammad Luthfi, SH.,S.Sy.,MH

  

Shared: